Bouygues Immobilier Belgium blijft bereikbaar op 02 880 59 74. Zorg goed voor uzelf en uw naasten. Tot binnenkort!

Neem dan gerust contact met ons op

Thuisblijven is natuurlijk het beste wat u kan doen.

Net als u blijven wij allemaal verbonden en staan onze teams te uwer beschikking om onze nieuwe vastgoedprojecten per videoconferentie voor te stellen, de plannen te analyseren en al uw vragen te beantwoorden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via 02 880 59 74 voor meer informatie.

Bouygues Immobilier Belgium wenst u het allerbeste.

logo Bouygues Immobilier

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WETTELIJKE VERMELDINGEN

De laatste versie van de huidige voorwaarden werd online geplaatst op 01/04/2019. De hiernavolgende voorwaarden bepalen de werking en gebruiksregels van de website www.bouygues-immobilier.be. Het feit de website te bezoeken en erop te surfen houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding van huidige voorwaarden in. Net als de website zelf, kunnen huidige gebruiksvoorwaarden op elk moment gewijzigd worden. Het is dan ook aangeraden bij ieder bezoek aan onze website deze pagina te raadplegen.

UITGEVER VAN DE WEBSITE WWW.BOUYGUES-IMMOBILIER.BE

Bouygues Immobilier Belgium NV, Louizalaan 240 – 1050 Brussel, tel. : 0032 (0)2 679 20 20, BTW-nummer BE0441.694.943.

Emailadres: contact-belgium@bouygues-immobilier.com.

 

PUBLICATIE

Publicatiedirecteur: Philippe Cousty

Redactiedirecteur: Thomas André

Hoofdredacteur: Bart Vandenput

Redactie: te bepalen

Adres: Louizalaan 240 – 1050 Brussel,

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

De voorstelling en inhoud van de website, daarin begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, de naam en logos van Bouygues Immobilier Belgium, de beelden, de gegevensbanken, de producten en slogans, maken samen of apart een creatie uit beschermd door de van toepassing zijnde wetten betreffende de intellectuele eigendom. Geen enkele reproductie en/of weergave, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze ook, op elke drager en in elke vorm mogelijk, mag worden gemaakt dan met de voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring van Bouygues Immobilier Belgium. De kopij name00 voor persoonlijk gebruik van de inhoud van de website is toegestaan, onder voorbehoud dat Bouygues Immobilier Belgium wordt aangeduid als bron van deze kopie. Bovendien is, overeenkomstig de van toepassing zijnde regels van intellectuele eigendom, elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van elke gegevensbank toegankelijk via de website verboden. Op dezelfde manier is het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van elke op de website toegankelijke databank niet toegestaan, indien zij duidelijk strijdig zijn met een normaal gebruik van die databank.

 

PRIJS

De prijzen weergegeven op de website zijn niet definitief en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden door Bouygues Immobilier Belgium. Het is mogelijk dat de prijzen voorgesteld in de verkooppunten verschillen van de op de website geafficheerde prijzen. Voor meer informatie, bel naar het nummer 0032 737 99 10. Prijs van een lokaal telefoongesprek vanaf een vaste lijn.

 

HYPERLINKS

Bouygues Immobilier Belgium stelt hyperlinks naar andere websites te uwer beschikking. Bouygues Immobilier Belgium controleert echter niet de wettigheid van de inhoud van deze websites en kan, behoudens haar zware en/of opzettelijke fout, niet aansprakelijk gesteld worden voor diensten of informatie verstrekt via de gezegde websites. Bouygues Immobilier Belgium zal binnen redelijke termijn, en zo snel mogelijk, iedere link naar een onwettige website verwijderen, van zodra zij hiervan op de hoogte werd gesteld en werd nagegaan of de inhoud van de betreffende website inderdaad als onwettig moet worden beschouwd.

De toegang tot de websites gebeurt op risico van de internetgebruiker, die zich ervan bewust is dat deze websites kunnen onderworpen zijn aan andere gebruiksvoorwaarden, andere bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of, in het algemeen, aan andere regels dan deze die van toepassing zijn op de website van Bouygues Immobilier Belgium. Deze laatste is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het respecteren van de in werking zijnde wetgeving en regelgeving door deze websites, noch voor om het even welke schade deze zouden kunnen veroorzaken.

Bovendien kan, buiten het geval van haar zware of opzettelijke fout, Bouygues Immobilier Belgium niet aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks die op andere websites worden gecreëerd naar haar website, noch voor de inhoud van deze websites. Elke opmaak van een hyperlink naar de homepage of andere pagina’s op de website van Bouygues Immobilier Belgium, te commerciëlen titel of niet, moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord van Bouygues Immobilier Belgium. De framing van een deel of de gehele website van Bouygues Immobilier Belgium is strikt verboden zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deze laatste.

 

GESCHATTE RENTABILITEIT

De op de website aangegeven rentabiliteitsindicaties zijn niet meer dan indicatief en zijn noch contractueel, noch definitief. Zij kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd door Bouygues Immobilier Belgium. Het is dan ook mogelijk dat de geschatte rentabiliteit, meegedeeld in de verkoopkantoren, verschillen van deze geafficheerd op de website.

 

PRIVELEVEN, PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

Het beleid van Bouygues Immobilier Belgium met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens vindt u door hier te klikken. (ajouter hyperlink vers Politique protection de vie privé)

Het beleid van Bouygues Immobilier Belgium met betrekking tot cookies vindt u door hier te klikken. (ajouter hyperlink vers Cookie policy)

 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Behoudens in het geval van zware of opzettelijke fout, zijn Bouygues Immobilier Belgium en haar aangestelden niet aansprakelijk voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade van de internetgebruiker, geleden ten gevolge van het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, wat ook de reden zou zijn. Behoudens in het geval van zware of opzettelijke fout, is Bouygues Immobilier Belgium evenmin aansprakelijk voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade veroorzaakt door de overdracht van een virus, niettegenstaande de voorziene veiligheidsmaatregelen, de onderbreking van toegang tot de website ten gevolge van onderbrekingen en of connectieproblemen, de niet toegestane toegang tot de website of het voorvallen van enig geval van overmacht.

 

BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

Bouygues Immobilier Belgium garandeert geen voortdurende, ononderbroken en beveiligde toegang toegang tot haar website. Bouygues Immobilier Belgium behoudt zich bovendien het recht voor de toegang tot haar website, op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging, te onderbreken, in het bijzonder wanneer er een risico bestaat op misbruik of fraude, of teneinde onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, of om verbeteringen of wijzigingen door te voeren. Bouygues Immobilier Belgium zal al hetgeen redelijkerwijze mogelijk is doen teneinde de duur van deze onderbrekingen te beperken en de internetgebruikers te informeren over de duur van de gezegde onderbrekingen. Onder voorbehoud van het recht bijkomende schade te vorderen, behoudt Bouygues Immobilier Belgium zich eveneens het recht voor om, op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging, de toegang tot de website van bepaalde personen te beperken of te verbieden, en wel om volgende redenen: het niet respecteren van huidige gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de website voor onwettige doeleinden of doeleinden die strijdig zijn met de goede zeden, of wegens inbreuken tegen de integriteit, veiligheid of reputatie van de website en Bouygues Immobilier Belgium.

 

TOEPASSELIJKE REGELS EN BEVOEGDE OVERHEDEN

Onverminderd de wettelijke of reglementaire bepalingen van dwingend recht of van openbare orde, die anders bepalen, worden huidige gebruiksvoorwaarden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken en hoven van het juridisch arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot huidige voorwaarden en/of huidige website.

 

 

Door op deze website te blijven, stemt u in met het gebruik van cookies, het bieden van gepersonaliseerde diensten en aanbiedingen op basis van uw interesses.

Accepteren | Cookies instellen