VERKLARING OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

UW PERSOONSGEGEVENS

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

GRONDEN & DUUR VAN DE VERWERKING

UW RECHTEN

DIVERSE BEPALINGEN

 

 

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

Bouygues Immobilier Belgium NV, Louizalaan 240 – 1050 Brussel, tel. : 0032 (0)2 679 20 20, BTW-nr. BE0441.694.943.

Emailadres: contact-belgium@bouygues-immobilier.com.

Bouygues Immobilier Belgium maakt deel uit van de Bouygues Groep. De betrokken personen kunnen zich richten tot de gegevensbeschermingsfunctionaris (Data Protection Officer) aangesteld op het niveau van de Bouygues groep via het volgend emailadres: dpo@bouygues-immobilier.com of via het volgend postadres: Data Protection Officer, Bouygues Immobilier, 3 boulevard Gallieni, F-92445 Issy-les-Moulineaux Cedex, France.

Zoals hierna verder aangegeven, dienen de rechten van de betrokken personen te worden uitgeoefend ten aanzien van de gegevensbeschermingsfunctionaris van de groep.

UW PERSOONSGEGEVENS

Bouygues Immobilier Belgium maakt gebruik van informaticatoepassingen teneinde u beter van onze diensten te laten genieten en onze organisatie te optimaliseren. Hierdoor verwerken wij op verschillende ogenblikken informatie over uzelf en/of uw familieleden, zoals:

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

De persoonsgegevens welke u overmaakt aan Bouygues Immobilier Belgium, in het bijzonder door gebruik te maken van de formulieren beschikbaar op de website www.bouygues-immobilier.be en het bezoek van de website, kunnen verwerkt worden voor de hierna bepaalde doeleinden.

1. De relatie met onze prospecten en onze klanten beheren, dit zowel voorafgaand, tijdens als na het verkrijgen van een onroerend goed:

1.1. Kennen en beheren van de voorkeuren van onze prospecten en klanten:

Wij gaan over tot vergelijken, analyseren en combineren van gegevens, bijvoorbeeld:

Het doel van deze handelingen is een beter begrip te ontwikkelen van uw noden en uw wensen, alsook de uitbouw van uw prospecten- of klantenprofiel, om in de mate van het mogelijke te vermijden u aanbiedingen over te maken die nutteloos of onaangepast aan uw interesses zouden zijn, en, in het algemeen, te vermijden u te storen.

Deze handelingen laten ons op die manier toe een profiel aan te maken teneinde:

1.2. Communiceren met onze prospecten/cliënten buiten de contractuele relatie of met betrekking tot precontractuele maatregelen:

De verwerking van uw persoonsgegevens laat ons toe te communiceren met u, in het bijzonder met betrekking tot:

1.3. Beheer van de contractuele relatie en al wat zij omvat, in het bijzonder:

Wij behandelen uw gegevens in het kader van de precontractuele en contractuele relatie, hetgeen onder andere omvat:

1.4. Beheer van het getrouwheids- en sponsoringprogramma:

De verwerking van uw persoonsgegevens laat ons toe u te laten genieten van de voordelen van ons getrouwheids- en sponsoringprogramma, wanneer de voorwaarden hiertoe vervuld zijn (zie ACOMPLETER voor meer informatie over dit onderwerp).

1.5. Bijkomende ondersteuning:

De verwerking van uw persoonsgegevens laat ons eveneens toe u de nodige bijkomende ondersteuning te bieden. Wij kunnen op die manier, wanneer dit nodig en gewenst is, u helpen bij de opmaak van uw dossier tot aanvraag van een (hypothecair) kredietdossier.

1.6. Klachtenbehandeling

De verwerking van uw persoonsgegevens laat ons toe iedere eventuele klacht, die u ons zou wensen over te maken, te behandelen.

2. Bescherming van de rechten van Bouygues Immobilier Belgium in rechte

Bouygues Immobilier Belgium kan genoodzaakt worden de persoonsgegevens van betrokken personen te verwerken teneinde haar rechten af te dwingen of deze te verdedigen (bijvoorbeeld: invordering van een onbetaalde factuur of iedere andere procedure in rechte, daarin begrepen de administratieve rechtbanken).

3. Beveiligen en verbeteren van uw gebruik van onze website www.bouygues-immobilier.be, in het bijzonder:

Wij verwerken uw gegevens voor volgende doeleinden:

4. Rekening houden met uw rechten op de bescherming van uw persoonsgegevens

Zoals hierna meer in detail wordt uiteengezet (zie de rubriek “Uw Rechten” hieronder), hechten wij veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan ook om u toe te laten uw rechten te vrijwaren ten opzichte van ons.

GRONDEN & DUUR VAN DE VERWERKING

De hierboven aangegeven verwerkingen rusten op de hiernavolgende wettelijke gronden. De duur van de verwerkingen worden telkens aangegeven per grond van verwerking.

1. De relatie met onze prospecten en onze klanten beheren, dit zowel voorafgaand, tijdens als na het verkrijgen van een onroerend goed:

1.1 Beheer van de profielen:

Naargelang het geval wordt het bijhouden van de profielen gerechtvaardigd door de volgende gronden:

1.2 Communiceren met onze prospecten/cliënten buiten de contractuele relaties of verzoeken van precontractuele maatregelen:

Het verzenden van de elektronische nieuwsbrief, elke elektronische brief of email, of promotionele telefonische oproep gebeurt op basis van de toestemming van de betrokkene, dewelke zijn toestemming op elk ogenblik kan intrekken op eenvoudig verzoek via het elektronisch adres dpo@bouygues-immobilier.com of postadres Data Protection Officer, Bouygues Immobilier, 3 boulevard Gallieni, F-92445 Issy-les-Moulineaux Cedex, France. Het verzoek dient te verduidelijken dat het een verzoek betreft aan Bouygues Immobilier Belgium. Deze laatste behoudt zich het recht voor de identiteit van de verzoeker na te gaan teneinde de betrokkene te beschermen. De intrekking van de toestemming kan ook direct gebeuren door op de link te klikken die daartoe voorzien is in elke elektronische promotionele briefwisseling van Bouygues Immobilier Belgium.

De vormen van niet-digitale direct marketing (bijvoorbeeld: verzending van brieven via de post) steunen op de rechtmatige belangen van Bouygues Immobilier Belgium, die erin bestaan vrij haar diensten en goederen bij het publiek te promoten; de betrokkene kan zich niettemin verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens op deze basis indien de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van Bouygues Immobilier Belgium.

De gegevens gebruikt in het kader van direct marketing worden bewaard gedurende 3 jaar te rekenen vanaf het laatste contact, daarin begrepen een klik van de betrokkene op een hyperlink betreffende een actie van Bouygues Immobilier Belgium.

1.3 Beheren van de contractuele relatie en al wat dit inhoudt, in het bijzonder:

De verwerking van de persoonsgegevens steunt hier op de noodzaak van de uitvoering van het contract waarbij de betrokkene partij is, of wanneer het noodzakelijk is ten gevolge van de uitvoering van precontractuele maatregelen op vraag van de betrokkene (bijvoorbeeld: verzoek tot het versturen van prijzen of andere gegevens).

De gegevens worden bewaard tijdens de duur van het bestaan van de contractuele en precontractuele relatie, en dit tot het einde van de verjaringstermijn van de rechtsvorderingen welke mogelijk kunnen ontstaan uit deze contractuele en precontractuele relatie, teneinde de rechten en plichten van de partijen te kunnen aantonen, maar ook om tegemoet te komen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de archivering van facturen en/of met betrekking tot de boekhouding.

1.4 Beheer van het getrouwheids- en sponsoringsprogramma:

De verwerking van de persoonsgegevens van de klanten van Bouygues Immobilier Belgium in het kader van het getrouwheidsprogramma steunt op de legitieme belangen van Bouygues Immobilier Belgium, die erin bestaat haar cliënteel te kunnen vergoeden en aan zich te binden, in het bijzonder teneinde haar reputatie te promoten; de betrokkene kan zich niettemin verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens op deze basis indien de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van Bouygues Immobilier Belgium.

De verwerking van de persoonsgegevens van de klanten van Bouygues Immobilier Belgium in het kader van het sponsoringsprogramma gebeurt op basis van de toestemming van de betrokkene, dewelke zijn toestemming op elk ogenblik kan intrekken op eenvoudig verzoek via het elektronisch adres dpo@bouygues-immobilier.com of postadres Data Protection Officer, Bouygues Immobilier, 3 boulevard Gallieni, F-92445 Issy-les-Moulineaux Cedex, France. Het verzoek dient te verduidelijken dat het een verzoek betreft aan Bouygues Immobilier Belgium. Deze laatste behoudt zich het recht voor de identiteit van de verzoeker na te gaan teneinde de betrokkene te beschermen.

De gegevens van de personen die gebruik maken van het getrouwheids- en sponsoringprogramma worden bewaard gedurende een periode van 3 jaar te rekenen vanaf het toekennen van eventueel aangeboden voordelen of, indien deze finaal niet toegekend konden worden om welke reden ook, voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf het laatste contact met de betrokkene. De persoon, die zijn eventuele voordelen niet heeft opgevraagd, kan trouwens na verloop van voormelde termijn deze voordelen niet langer opvragen.

1.5 Bijkomende ondersteuning:

De verwerking van de persoonsgegevens met het oog op het leveren van bijkomende ondersteuning aan de betrokkene gebeurt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of in het kader van de uitvoering van precontractuele maatregelen genomen op verzoek van de betrokkene (bijvoorbeeld: verzoek tot bijstand in het kader van het verkrijgen van een lening met het oog op het verwerven van een goed).

De gegevens worden bewaard tijdens de duur van het bestaan van de contractuele en precontractuele relatie, en dit tot het einde van de verjaringstermijn van de rechtsvorderingen welke mogelijk kunnen ontstaan uit deze contractuele en precontractuele relatie, teneinde de rechten en plichten van de partijen te kunnen aantonen, maar ook om tegemoet te komen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de archivering van facturen en/of met betrekking tot de boekhouding.

1.6 Klachtenbehandeling:

De verwerking van de gegevens van de betrokken personen dewelke klachten formuleren kan noodzakelijk zijn in uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of in het kader van de uitvoering van precontractuele maatregelen genomen op verzoek van de betrokkene (bijvoorbeeld : n.a.v. een offerteaanvraag).

De gegevens worden bewaard tijdens de duur van het bestaan van de contractuele en precontractuele relatie, en dit tot het einde van de verjaringstermijn van de rechtsvorderingen welke mogelijk kunnen ontstaan uit deze contractuele en precontractuele relatie, teneinde de rechten en plichten van de partijen te kunnen aantonen, maar ook om tegemoet te komen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de archivering van facturen en/of met betrekking tot de boekhouding.

Buiten de twee voormelde gevallen, wordt de verwerking van de gegevens van de betrokken personen dewelke klachten formuleren gerechtvaardigd door de legitieme belangen van Bouygues Immobilier Belgium, die erin bestaan op een zo goed mogelijke manier gevolg te kunnen geven aan de klacht en, eventueel, de noodzakelijke maatregelen te nemen ten aanzien van hen die een fout zouden hebben gemaakt, teneinde haar interne procedures te verbeteren opdat de situatie, welke geleid heeft tot de klacht, zich niet meer zou voordoen en, in het algemeen, haar dienstverlening ten aanzien van personen te verbeteren. De betrokkene kan zich niettemin verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens op deze basis indien de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van Bouygues Immobilier Belgium.

De gegevens verwerkt met het oog op hetgeen in voorgaande alinea wordt vermeld worden bewaard gedurende vijf jaar te rekenen vanaf het laatste contact met de betrokkene.

2. De bescherming van de rechten van Bouygues Immobilier Belgium in rechte:

Bouygues Immobilier Belgium mag de persoonsgegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van haar rechten voor de rechtbanken, daarin begrepen de administratieve rechtbanken.

De in voormeld kader verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de termijn die nodig is om het geschil tot een definitief einde te brengen en in het kader van de eerbiediging van de wettelijke verplichtingen, in het bijzonder met betrekking tot de archivering en/of de boekhouding, dewelke een langere termijn kunnen voorschrijven voor al deze gegevens of een deel ervan.

3. Beveiligen en verbeteren van uw gebruik van de website www.bouygues-immobilier.be:

De verwerking van de gegevens van de betrokken personen met het oog op het beveiligen en verbeteren van de website www.bouygues-immobilier.be is gebaseerd op de legitieme belangen van Bouygues Immobilier Belgium, die er in het bijzonder in bestaan om haar bezoekers en haar onderneming beter te beschermen alsook om haar diensten en haar naam op het Internet te promoten. De betrokkene kan zich niettemin verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens op deze basis indien de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van Bouygues Immobilier Belgium.

Deze gegevens worden bewaard gedurende een periode van één jaar nadat zij werden verzameld.

In voorkomend geval, dient er rekening gehouden te worden dat de in voege zijnde reglementering kan voorschrijven dat de persoonsgegevens betreffende uw surfgedrag door Bouygues Immobilier Belgium, in het bijzonder in het kader van onderzoeken, moeten worden verwerkt en gedurende langere tijd, dan in de voorgaande alinea aangegeven, bewaard.

4. Rekening houden met de rechten van de betrokken personen over hun persoonsgegevens

De legitieme belangen van Bouygues Immobilier Belgium vereisen dat rekening wordt gehouden met de persoonsgegevens van de betrokken personen en dat deze worden beschermd.

Het rekening houden met en de bescherming van de persoonsgegevens is bovendien een wettelijke verplichting, volgend nl. uit Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (afgekort: AVG).

Deze verwerking stopt samen met de bovenvermelde verwerkingen, eens hun einde bereikt.

UW RECHTEN

De rechten van de betrokkene in het algemeen

Elke betrokkene beschikt, binnen de voorwaarden bepaald door de van toepassing zijnde reglementeringen, in het bijzonder de AVG, over:

Het recht van bezwaar

Iedere betrokkene heeft eveneens:

Uitoefening van de rechten

Onder voorbehoud van controle van zijn identiteit, kan de klant gratis zijn hierboven beschreven rechten uitoefenen door te schrijven naar de gegevensbeschermingsfunctionaris (Data Protection Officer) aangesteld op het niveau van de Bouygues groep via het volgend emailadres: dpo@bouygues-immobilier.com of via het volgend postadres: Data Protection Officer, Bouygues Immobilier, 3 boulevard Gallieni, F-92445 Issy-les-Moulineaux Cedex, France.

In het geval van duidelijk ongegrond of excessieve verzoeken, in het bijzonder omwille van hun repetitief karakter, kan Bouygues Immobilier Belgium:

Bouygues Immobilier Belgium dient het duidelijk ongegrond of excessief karakter aan te tonen.

Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Elke betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www. gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Bescherming van de persoonsgegevens bij overlijden

De betrokkene kan op elk ogenblik de richtlijnen bepalen, wijzigen en intrekken met betrekking tot de bewaring, wissing en mededeling van de persoonsgegevens na zijn overlijden. De betrokkene heeft op die manier het recht een derde aan te duiden aan wie zijn persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt na zijn overlijden. Hij verbindt er zich dan wel toe de derde hiervan op de hoogte te stellen.

DIVERSE BEPALINGEN

De Persoonsgegevens van de betrokkenen worden bewaard door de Groep Bouygues, dewelke zelf beroep kan doen op een gekwalificeerd onderaannemer die beschikt over servers die zich binnen en buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte bevinden.

Deze opslagmogelijkheden waarborgen een beveiliging die de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid en de integriteit van de persoonsgegevens garandeert. De eventuele gekozen onderaannemers engageren zich evenzeer, in dezelfde omstandigheden, om de persoonsgegevens van de betrokkenen te bewaren of te doen bewaren, op een manier die er de veiligheid en integriteit van garandeert, en eventuele schadegevallen voorgevallen op hun servers te loggen.

In voorkomend geval, worden de noodzakelijke waarborgen gegeven overeenkomstig art. 46 AVG. Het is mogelijk er een kopie van te ontvangen via het volgende emailadres: dpo@bouygues-immobilier.com of via het volgende postadres: Data Protection Officer, Bouygues Immobilier, 3 boulevard Gallieni, F-92445 Issy-les-Moulineaux Cedex, France.

Door op deze website te blijven, stemt u in met het gebruik van cookies, het bieden van gepersonaliseerde diensten en aanbiedingen op basis van uw interesses.

Accepteren | Cookies instellen