Wettelijke vermeldingen – Cookies – Persoonsgegevens

Deze website werd voor het laatst bijgewerkt op 31 januari 2022. Hij wordt regelmatig bijgewerkt. De volgende wettelijke vermeldingen bepalen de regels voor de werking en het gebruik van de website www.bouygues-immobilier.be.

Door de website te openen en erop te navigeren, gaat u zonder voorbehoud akkoord gaat met deze voorwaarden. Bouygues Immobilier Belgium behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

UITGEVER VAN DE WEBSITE BOUYGUES-IMMOBILIER.BE

Bouygues Immobilier Belgium nv
Btw-nummer BE0441.694.943.

Maatschappelijke zetel: Louizalaan 240 – 1050 Brussel.
Telefoon: +32 (0)2 679 20 20,
E-mailadres: contact-belgium@bouygues-immobilier.com.

PUBLICATIE

Publicatiedirecteur: Denis Albertyn
Redactiedirecteur: Thomas André
Hoofdredacteur: Thomas André
Redactie: Bouygues Immobilier Belgium & Ideagency

HOST VAN DE WEBSITE

HubSpot, 25 First Street, 2nd Floor Cambridge, MA 02141

PRIVACYBELEID – PERSOONSGEGEVENS

De informatie die op de website bouygues-immobilier.be wordt verzameld, is bestemd voor Bouygues Immobilier Belgium. Deze informatie wordt digitaal verwerkt met het oog op de behandeling van uw aanvraag en ons commercieel beheer, in het bijzonder: het beantwoorden van informatieaanvragen die op de website worden gedaan, het verzenden van commerciële informatie wanneer u daarvoor uw toestemming hebt gegeven of wanneer dit door de geldende wetgeving is toegestaan, het uitvoeren van telefonische commerciële prospectie door Bouygues Immobilier Belgium, het opstellen van algemene statistieken over de bezoeken aan de website om de diensten die wij op deze site aanbieden, te verbeteren. De verzamelde informatie kan door profilering worden verwerkt om u een woning aan te bevelen die het beste bij u en uw zoekcriteria past. Bouygues Immobilier Belgium verwerkt ook uw persoonsgegevens, met name wanneer u telefonisch contact met ons opneemt.

Het privacybeleid voor persoonsgegevens wordt u aangeboden door Bouygues Immobilier Belgium in het kader van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatietechnologie, de bestanden en de vrijheden en verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ”AVG”) De groep Bouygues Immobilier Belgium doet er alles aan om u een gepersonaliseerde klantenervaring in het kader van uw vastgoedaankoopproject te bieden door uw persoonsgegevens op een veilige manier te verzamelen (ook ” persoonlijke gegevens ” genoemd). 

Uw rechten 

Elke betrokken persoon heeft, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke regelgevingen, en in het bijzonder de AVG:

 • het recht om zijn of haar toestemming op elk moment in te trekken voor de delen van de verwerking die door Bouygues Immobilier Belgium op basis van die toestemming worden uitgevoerd ;
 • het recht om van Bouygues Immobilier Belgium bevestiging te krijgen of al dan niet persoonsgegevens met betrekking tot hem of haar worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens en informatie over de verwerking (doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens werden of zullen worden verstrekt, de beoogde bewaarperiode van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om deze periode te bepalen enz.);
 • het recht om van Bouygues Immobilier Belgium zo snel mogelijk de rechtzetting te verkrijgen van persoonsgegevens met betrekking tot hem of haar die onjuist zijn;
 • het recht om van Bouygues Immobilier Belgium zo snel mogelijk de rechtzetting te verkrijgen van persoonsgegevens met betrekking tot hem of haar die onjuist zijn;
 • het recht om van Bouygues Immobilier Belgium de beperking van de verwerking te verkrijgen;
 • het recht om de persoonsgegevens met betrekking tot hem of haar die hij of zij aan Bouygues Immobilier Belgium heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat te ontvangen en het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, zonder dat Bouygues Immobilier Belgium zich daartegen kan verzetten;
 • het recht om niet te worden onderworpen aan besluit dat uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, is gebaseerd, waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem of haar op een gelijkaardige manier in aanzienlijke mate treft.

Het recht van bezwaar

Elke betrokken persoon heeft ook:

 • het recht om op elk moment van Bouygues Immobilier Belgium te eisen dat de persoonsgegevens met betrekking tot hem of haar om redenen in verband met zijn of haar bijzondere situatie niet langer worden verwerkt wanneer deze verwerking, inclusief profilering, op de gerechtvaardigde belangen is gebaseerd,
 • om zich op elk moment te verzetten tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens met het oog op marketing, inclusief profilering voor zover die met een dergelijke marketing verband houdt.

Uitoefening van de rechten

Op voorwaarde dat hij zijn identiteit kan bewijzen, kan de klant de hierboven beschreven rechten gratis uitoefenen door te schrijven naar de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) van Bouygues Immobilier Belgium op het volgende e-mailadres: dpo@bouygues-immobilier.com of op het volgende adres: Data Protection Officer, Bouygues Immobilier Belgium, Louizalaan 240 1050 Elsene, België.

In geval van duidelijk ongegronde of buitensporige verzoeken, met name wegens hun repetitieve karakter, kan Bouygues Immobilier Belgium:

 • de betaling eisen van een redelijke vergoeding die rekening houdt met de administratieve kosten die voortvloeien uit het verstrekken van de informatie, het uitvoeren van de communicatie of het nemen van de gevraagde maatregelen;
 • of weigeren om deze verzoeken in te willigen.

Het is aan Bouygues Immobilier Belgium om aan te tonen dat het verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is.

Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Elke betrokken persoon heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Bescherming van persoonsgegevens in geval van overlijden

De betrokken persoon kan op elk moment richtlijnen met betrekking tot het bewaren, het wissen en het meedelen van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden definiëren, wijzigen en intrekken. De betrokken persoon heeft het recht om een derde persoon aan te wijzen aan wie zijn of haar gegevens na zijn of haar overlijden kunnen worden gecommuniceerd. Hij of zij verbindt zich ertoe om deze derde persoon hiervan op de hoogte te brengen.

BEWAARPERIODE - DIVERSE BEPALINGEN
De persoonsgegevens van de betrokken personen worden door Bouygues Immobilier Belgium of door een gekwalificeerde onderaannemer gehost op servers die zich buiten en binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Deze hostingoplossingen zorgen voor een beveiliging om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van de gegevens te garanderen. De onderaannemers van Bouygues Immobilier verbinden zich er ook toe om, onder dezelfde voorwaarden, een back-up van de gegevens van de betrokken personen te maken of te laten maken zodanig dat de beveiliging en de integriteit worden gegarandeerd en de gegevens worden beschermd tegen eventuele schade die op de servers ontstaat. 
De betrokken personen worden ervan op de hoogte gebracht dat Bouygues Immobilier Belgium geen gebruikmaakt van een geautomatiseerde verwerking van hun persoonsgegevens en hun persoonsgegevens evenmin overdraagt buiten het grondgebied van de Europese Unie.

Over het algemeen worden de persoonsgegevens van de betrokken personen bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het beheer van hun relatie met Bouygues Immobilier Belgium, onder voorbehoud van de behoeften van Bouygues Immobilier Belgium om de wettelijke verplichtingen na te komen. De bewaarperiode van de persoonsgegvens hangt af van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt. Zij worden maximaal 3 jaar bewaard, te rekenen vanaf het laatste contact dat de prospect heeft opgenomen.

Wat de telefoongesprekken betreft die door Bouygues Immobilier Belgium kunnen worden opgenomen, delen wij u mee dat deze opnames gedurende 1 maand worden bewaard. Alleen de bevoegde diensten van Bouygues Immobilier en de onderaannemers hebben er toegang toe, met name het management van ons Call Center.

COOKIES

De cookies die op uw computer kunnen worden geïnstalleerd, worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
Beheer mijn cookies door hier te klikken

 • Cookies voor technische doeleinden:
  • Cookies die noodzakelijk zijn voor het correcte gebruik van de website: Bouygues Immobilier Belgium maakt gebruik van geheugencookies. Dit zijn bestanden die naar uw computer worden overgebracht, maar waarmee u niet kan worden geïdentificeerd. De cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de website door uw computer (de pagina's die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van raadpleging enz.) en maken het mogelijk om deze eruit te halen wanneer u later verbinding maakt met de website om uw verbinding te personaliseren. Deze gegevens worden gedurende 20 minuten per navigatiesessie op uw computer bewaard. U kunt vermijden dat cookies worden opgeslagen door uw computer in te stellen volgens de browser die u gebruikt. De onderdrukking van de cookies kan echter de toegang tot de volledige of een deel van de website verhinderen, inclusief uw persoonlijke account als u bent ingelogd. De helpfunctie van uw browser geeft aan hoe u cookies kunt weigeren. 
 • Cookies voor traceringsdoeleinden:
  • Publieksmeting: statistische gegevens over het aantal bezoekers en het gebruik van de website (gerichte rubrieken en inhoud, trajecten) om ons te helpen om de doeltreffendheid van onze interactieve online-inhoud, de kenmerken, reclame en andere communicatie te meten en te bestuderen en zo het belang en de ergonomie van de op de website geraadpleegde diensten te verbeteren.
  • Personalisering: personalisering in real time van de navigatie op de website en voorstel van relevante en gepersonaliseerde aanbiedingen, verbetering van de ergonomie.
 • Cookies voor reclamedoeleinden:
  • Reclame: telling en personalisering van inhoud en advertenties die worden voorgesteld tijdens en na uw bezoek aan de website;
  • Sociale netwerken: verbindingen met diensten van sociale netwerken, functies voor het delen van informatie op sociale netwerken.


INTELLECTUELE EIGENDOM

De voorstelling en de inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot de naam en de logo's van Bouygues Immobilier Belgium, de foto's, de databanken, de producten en de slogans, vormen samen of afzonderlijk een werk dat beschermd is door de geldende wetten op de intellectuele eigendom. Geen enkele reproductie en/of weergave, gedeeltelijk of volledig, met om het even welk middel, op om het even welke drager en in om het even welke vorm, van deze elementen mag worden uitgevoerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouygues Immobilier Belgium. Het kopiëren van de inhoud van de website voor privégebruik is toegestaan op voorwaarde dat Bouygues Immobilier Belgium als de bron van deze kopie wordt vermeld. Bovendien is, in overeenstemming met de artikelen L. 341-1 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom, elke opvraging, op welke wijze en in welke vorm dan ook, of hergebruik, door terbeschikkingstelling aan het publiek, van een substantieel deel van een op de website toegankelijk gegevensbestand verboden. Ook het herhaaldelijk en systematisch opvragen of hergebruiken van kwalitatief of kwantitatief niet-substantiële delen van de inhoud van een op de website toegankelijke databank is verboden, wanneer deze acties duidelijk verder gaan dan de voorwaarden voor een normaal gebruik van deze databank. 

PRIJS
De op de website vermelde prijzen zijn niet definitief en kunnen op elk moment door Bouygues Immobilier Belgium worden herzien. De website wordt slechts om de 24 tot 48 werkuren bijgewerkt en het is dus mogelijk dat de in de verkoopkantoren aangeboden prijzen verschillen van de prijzen die op de website worden vermeld.

GESCHATTE RENTABILITEIT
De aanduidingen van de geschatte rentabiliteit op de website zijn slechts indicatief en zijn niet bindend of definitief. Ze kunnen op elk moment door Bouygues Immobilier Belgium worden herzien. De website wordt slechts om de 24 tot 48 werkuren bijgewerkt en het is dus mogelijk dat de in de verkoopkantoren gecommuniceerde geschatte rentabiliteit verschilt van de geschatte rentabiliteit die op de website wordt vermeld.

HYPERLINKS
Bouygues Immobilier Belgium stelt hyperlinks naar andere websites ter beschikking. Bouygues Immobilier Belgium controleert echter niet de wettelijkheid van de inhoud van deze websites en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de diensten of informatie die op deze websites worden aangeboden. 

OMBUDSMAN VOOR DE CONSUMENT
In overeenstemming met artikel L 111-1 van het consumentenwetboek wordt de consument ervan op de hoogte gebracht dat hij zich onder de voorwaarden van artikel L 611-1 en volgende van het consumentenwetboek kan wenden tot een ombudsman, waarvan de contactgegevens de volgende zijn:
Association MEDIMMOCONSO, 3 avenue Adrien Moisan, 78 400 CHATOU E-mail: contact@medimmoconso.fr
Website: http://medimmoconso.fr